ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN                           

 

ADVIESBURO TECHNOCHEMIE B.V.                                                

HANDEL IN CHEMICALIËN, REINIGINGS- EN ONDERHOUDS PRODUCTEN EN MACHINES

 

 

     ARTIKEL 1

 

     TOEPASSELIJKHEID

 1. Op alle onzerzijds gedane aanbiedingen en/of door ons geaccepteerde bestellingen zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
 2. Door het plaatsen van een bestelling wordt de opdrachtgever geacht geheel in te stemmen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden
 3. Alle daarvan afwijkende bepalingen, ook al komen deze in door de opdrachtgever gebezigde algemene voorwaarden of condities voor, dan wel wordt door de opdrachtgever in enig geschrift daar naar wezen, zijn voor ons niet bindend.
 4. Een afwijking van onze voorwaarden kan door ons slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden ingestemd.
 

     ARTIKEL 2

 

     AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen onzerzijds zijn voor ons vrijblijvend, totdat door ons de opdracht schriftelijk of  telefonisch is aanvaard. Zij zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door ons verstrekte gegevens zijn niet bindend.
 2. Aanvaarding onzerzijds van een bestelling geschiedt schriftelijk of telefonisch. Het door ons verzenden van een factuur staat gelijk met een schriftelijke aanvaarding.

           

     ARTIKEL 3

 

     RISICOCLAUSULE

 1. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen is/zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
 2. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van aanbieding en die van levering de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder mede begrepen de door onze leveranciers aan ons berekende prijzen, wijzigingen ondergaan, ook al vindt dit plaats ten gevolge van eerder voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Het koersrisico van de Euro en/of van het betaalmiddel waarmee enig met de levering verbandhoudende betaling dient te worden verricht, komt ten laste van de opdrachtgever.

           

    ARTIKEL 4

 

     TERMIJN VAN LEVERING, OVERMACHT

 1. De termijn waarbinnen door ons de levering dient te geschieden vangt eerst aan nadat wij alle voor de levering noodzakelijke toestemming, vergunning (en), toewijzing en gegevens hebben ontvangen.
 2. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht - waaronder is verstaan elke van onze wil of controle onafhankelijke omstandigheid, al of niet voorzienbaar, waardoor de gehele of gedeeltelijke levering tijdelijk of blijvend wordt verhinderd - zijn wij gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voorzover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen terzake van het wel geleverde gedeelte, zonder behoudendheid onzerzijds enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te betalen. 
 3. Indien overeengekomen is, dat de opdrachtgever gerechtigd is binnen een overeengekomen termijn het tijdstip te bepalen, waarop de levering moet plaatsvinden, is hij verplicht veertien dagen voor het door hem gewenste tijdstip van levering ons daarvan in kennis te stellen. Wanneer de opdrachtgever ons niet tijdig in kennis stelt van het door hem gewenste tijdstip van levering, zijn wij gerechtigd na afloop van de overeengekomen termijn de producten voor rekeningen en risico van wederpartij op te slaan dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is gekomen, kunnen wij, ter onzer keuze, dit deel leveren of wachten tot de gehele bestelde hoeveelheid gereed is gekomen. In het eerste geval moeten onze facturen betrekking hebbend op de gedeeltelijke levering binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan.

     

     ARTIKEL 5

 

     TRANSPORT

 1. Bij een order met een faktuurwaarde van minder dan €  150,00 exclusief BTW vindt, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de levering af magazijn plaats.
 2. Bij een order met een faktuurwaarde van meer dan €  150,00 exclusief BTW vindt, behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, de levering binnen Nederland, franko huis plaats.
 3. Bij levering franko is in de overeengekomen prijs de vrachtprijs begrepen.
 4. Bij levering af magazijn worden eventueel door ons betaalde vrachtkosten door ons aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Behoudens indien levering franko is overeengekomen, vindt het transport van hetgeen door ons wordt geleverd voor rekening en risico van de opdrachtgever plaats.
 6. Wij zijn vrij in de keuze van het vervoermiddel en in de keuze van de route; wij kunnen terzake niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade daaruit voortvloeiend.

 

     ARTIKEL 6

 

     LEVERING EN AANVAARDING

     De goederen worden geacht door ons te zijn geleverd en door de opdrachtgever aanvaard:

     a.   bij levering af magazijn, zodra de goederen aan de koper zijn aangeboden, en/of zodra de goederen in of op het vervoermiddel zijn geladen;

     b.   bij franko levering, zodra de goederen aan het door de opdrachtgever opgegeven afleveringsadres zijn bezorgd;

     c.   terzake van levering en aanvaarding strekt de door de ontvanger c.q. diens gemachtigde te ondertekenen afleveringsbon van onze expeditie en/of het rapport van de vervoerder, op gelijke wijze te ondertekenen tot bewijs, behoudens tegenbewijs.

          

     ARTIKEL 7

 

     EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Ongeacht het in artikel 6 bepaalde, gaat de eigendom van de goederen eerst op de opdrachtgever over, nadat al hetgeen ons terzake van deze goederen door de opdrachtgever verschuldigd is, met inbegrip van eventuele rente en kosten, is voldaan.
 2. De opdrachtgever is niet gerechtigd de goederen, zolang deze nog niet zijn betaald, aan derde uit welken hoofde ook, over te dragen, dan wel deze op enigerlei wijze te bezwaren.

    

     ARTIKEL 8

 

     PRIJS

 1. De door ons opgegeven prijzen zijn inclusief inladingskosten en exclusief omzetbelasting berekend  en als zodanig vermeld hetzij af magazijn hetzij franko magazijn afnemer, binnen Nederland, voorzover laatstgenoemde plaats door het vervoermiddel zonder bezwaar en zonder extra kosten te bereiken is.
 2. Extra emballage is niet in de opgegeven prijs begrepen en kan afzonderlijk worden berekend.
 3. Bij een order met een faktuurwaarde van minder dan €  150,00 exclusief BTW wordt door ons vrachtkosten in rekening gebracht.

    

     ARTIKEL 9

 

     BETALING

 1. Alle betalingen aan ons geschieden netto binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingsregeling schriftelijk is overeengekomen en zij dienen zonder enig aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door ons daartoe op onze offerte en/of faktuur vermelde rekening.
 2. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum kan de betaling geschieden onder aftrek van de berekende kredietbeperking indien deze berekend is.
 3. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het alsdan verschuldige is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de datum van facturering een rente van 3% per maand of deel daarvan verschuldigd.
 4. Wij zijn gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidstelling door de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door ons enige verdere leverantie wordt gedaan.
 5. Het niet voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling c.q. accreditief- of zekerheidstelling geeft ons het recht de levering op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd ons recht vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan ons verschuldige, waaronder begrepen incasso- deurwaarder- en advocatenkosten zijn begrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 10% van het aan ons verschuldigde met een minimum van €.  100,00.

 

 

     ARTIKEL 10

 

    GARANTIE EN RECLAMERING

 1. Wij staan, met inachtneming van de hier navolgende beperkingen, in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen, in die voege dat gebreken, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen drie maanden na de levering zijn ontstaan, uitsluitend, althans overwegend tengevolge van ondeugdelijke grondstof en/of materiaal, kosteloos door ons zullen worden vervangen, mits de opdrachtgever ons hiertoe in de gelegenheid stelt.
 2. Indien wij dit wensen zal de koper de te vervangen goederen vrachtvrij aan ons opsturen.
 3. Indien de opdrachtgever van de door ons geleverde goederen een gebruik maakt voor andere doeleinden dan waarvoor zij door ons geleverd of afwijkend van de door ons aangegeven wijze van gebruik, zijn wij tot generlei garantie gehouden.
 4. Reclamering terzake van de uitwendig waarneembare gebreken dient direkt bij levering van de goederen aan de vervoerder te worden medegedeeld welke hiervan een notitie moet maken op de vrachtbrief. U bent gerechtigd de zending te weigeren, waarvan u ons direkt op de hoogte dient te brengen. Wij zullen voor kosteloze vervanging zorg dragen.
 5. Reclamering terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dient binnen 48 uur na levering van de goederen te geschieden bij het kantoor van de vervoerder, bij overschrijding waarvan wij niet tot enige garantie gehouden zijn.
 6. Voor door ons geleverde, doch door ons van derden betrokken goederen en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voorzover en in de mate waarin de leverancier van die goederen aan ons garantie heeft gegeven.
 7. In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het verbruik dat inmiddels van het geleverde is gemaakt.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de nakoming van onze garantieverplichting uitsluitend binnen Nederland.
 9. De voldoening  van onze garantieverplichting geldt als enige schadevergoeding. Tot het voldoen  van enige andere schadevergoeding, in welke vorm dan ook, zijn wij niet gehouden.
 10. Wij zijn tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst voortvloeit, en evenmin indien derden al of niet op last van de opdrachtgever, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming enige wijziging aan het door ons geleverde hebben aangebracht.

           

     ARTIKEL 11

 

     RETOURZENDINGEN

 1. Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande toestemming onzerzijds aangenomen en mits zulks franko geschiedt.
 2. Het aannemen van eventuele retourzendingen houdt niet automatisch onze goedkeuring in.

 

     ARTIKEL 12            

 

     AANSPRAKELIJK

 1. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming door ons van de in artikel 10 genoemde garantieverplichtingen. Iedere vordering terzake van de bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Wij zijn onverminderd het in artikel 10 bepaalde, behoudens bij grove schuld of opzet onzerzijds, niet aansprakelijk voor de kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van:
             a.   Daden of nalatigheid van onze ondergeschikten of van personen door ons tot de uitvoering van de overeenkomst gebezigd. 
             b.  Overschrijding van levertijd.

 

     ARTIKEL 13            

 

     ONTBINDING

 1. Onverminderd het in de vorige artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde zijn wij gerechtigd, indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, ingeval van faillissement, surséance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht of van een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen mede tot zekerheid, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze, voorzover nog niet uitgevoerd te ontbinden, waarbij ons het recht op vergoeding van eventueel door ons geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft.
 2. Ingeval van ontbinding als sub 1 bedoeld, wordt de ons verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds betaald is en van de door ons nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

           

     ARTIKEL 14

 

     BEWIJS VAN ADMINISTRATIE

 1. Behoudens het bewijs van het tegendeel zijn terzake van de overeenkomst de in onze administratie voorkomende gegevens beslissend.

           

     ARTIKEL 15

 

     GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT

 1. Alle geschillen, welke ook -daar onder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de partijen mochten ontstaan zullen - behoudens bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank in kort geding of tot het nemen van instandhouden van conservatoire maatregelen te verkrijgen - worden onderworpen.
 2. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.

           

    ARTIKEL 16

 

    INWERKINGTREDING

    Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 28 september 2003. Zij zijn op genoemde datum gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.